Monthly Archives: November 2016

De balans

Handelingen 20 32 En nu, broeders, ik draag u op aan God en aan het woord van Zijn genade, aan Hem Die bij machte is om u op te bouwen en u een erfdeel te geven onder al de geheiligden. … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De balans

Waakzaam

Handelingen 20 29 Want dit weet ik: dat na mijn vertrek wrede wolven bij u zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen; 30 en dat uit uw eigen midden mannen zullen opstaan die de waarheid verdraaien om de discipelen weg … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Waakzaam

Bloed aan onze handen?

Handelingen 20 25 En nu, zie, ik weet dat u allen, bij wie ik rondgegaan ben en het Koninkrijk van God gepredikt heb, mijn gezicht niet meer zult zien. 26 Daarom betuig ik u op de huidige dag dat ik … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Bloed aan onze handen?

Gedrevenheid

Handelingen 20 24 Maar ik maak mij nergens zorgen over, en ook acht ik mijn leven niet kostbaar voor mijzelf, opdat ik mijn loop met blijdschap mag volbrengen, evenals de bediening die ik van de Heere Jezus ontvangen heb om … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gedrevenheid

Gods weg

Handelingen 20 22 En nu, zie, ik reis, gebonden door de Geest, naar Jeruzalem, en ik weet niet wat ik daar zal tegenkomen, 23 behalve dan dat de Heilige Geest van stad tot stad getuigt dat mij boeien en verdrukkingen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Gods weg

Broeders en zusters

Handelingen 20 17 Maar hij stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. 18 En toen zij bij hem gekomen waren, zei hij tegen hen: U weet hoe ik, van de eerste dag af … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Broeders en zusters

Naar Jeruzalem

Handelingen 20 11 En nadat hij weer naar boven gegaan was, brood gebroken en iets genuttigd had, en hij lang, tot het aanbreken van de dag toe, met hen gesproken had, vertrok hij zo. 12 En zij brachten de jongen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Naar Jeruzalem

Natuurlijk

Handelingen 20 7 En op de eerste dag van de week, toen de discipelen bijeengekomen waren om brood te breken, sprak Paulus hen toe, omdat hij de volgende dag wilde vertrekken; en hij liet zijn toespraak voortduren tot middernacht. 8 … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Natuurlijk

Er op uit gaan

Handelingen 20 1 Nadat de opschudding bedaard was, ontbood Paulus de discipelen en, na hen gegroet te hebben, vertrok hij om naar Macedonië te reizen. 2 En toen hij die delen van het land doorgetrokken was en hen met veel … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Er op uit gaan

Kalm

Handelingen 19 33 En men liet Alexander uit de menigte naar voren komen, omdat de Joden hem naar voren duwden. En nadat Alexander met zijn hand gewenkt had, wilde hij zich tegenover het volk verdedigen. 34 Maar toen zij begrepen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Kalm