Monthly Archives: June 2016

Eigen karakter

Handelingen 9 19 En toen hij voedsel genomen had, sterkte hij aan. En Saulus verbleef enige dagen bij de discipelen in Damascus. 20 En meteen predikte hij Christus in de synagogen, dat Hij de Zoon van God is. 21 En … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Eigen karakter

Ontgroening

Handelingen 9 17 En Ananias ging heen en ging het huis binnen; en na hem de handen opgelegd te hebben, zei hij: Saul, broeder, de Heere heeft mij gestuurd, namelijk Jezus, Die u verschenen is op de weg waarlangs u … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Ontgroening

Saulus is uitverkoren

Handelingen 9 13 Ananias antwoordde echter: Heere, ik heb van velen over deze man gehoord hoeveel kwaad hij Uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft; 14 en hij heeft hier volmacht van de overpriesters om allen gevangen te nemen die Uw … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Saulus is uitverkoren

Er zijn geen amateur christenen

Handelingen 9 10 En er was een zekere discipel in Damascus van wie de naam Ananias was; en de Heere zei tegen hem in een visioen: Ananias! En hij zei: Zie, hier ben ik, Heere. 11 En de Heere zei … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Er zijn geen amateur christenen

Ogen gesloten

Handelingen 9 7 En de mannen die met hem meereisden, stonden sprakeloos, want zij hoorden wel de stem, maar zagen niemand. 8 En Saulus stond op van de grond; en toen hij zijn ogen opendeed, zag hij niemand. En zij … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Ogen gesloten

Prikkels

Handelingen 9 3 En terwijl hij onderweg was, gebeurde het dat hij dicht bij Damascus kwam. En plotseling omscheen hem een licht vanuit de hemel, 4 en toen hij op de grond gevallen was, hoorde hij een stem die tegen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Prikkels

Wie ben Ik?

Handelingen 9 1 Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heere nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hogepriester toe 2 en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Wie ben Ik?

Wonderlijk vertrek

Handelingen 8 38 En hij liet de wagen stilhouden, en zij daalden beiden af in het water, zowel Filippus als de kamerheer, en hij doopte hem. 39 En toen zij uit het water opgekomen waren, nam de Geest van de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Wonderlijk vertrek

Initiatief

Handelingen 8 36 En terwijl zij onderweg waren, kwamen zij bij een water. En de kamerheer zei: Kijk, daar is water; wat verhindert mij gedoopt te worden? 37 En Filippus zei: Als u met heel uw hart gelooft, is het … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Initiatief

De persoon Jezus

Handelingen 8 34 En de kamerheer antwoordde Filippus en zei: Ik vraag u, over wie zegt de profeet dit? Over zichzelf of over iemand anders? 35 En Filippus deed zijn mond open en, uitgaande van dat Schriftwoord, verkondigde hij hem … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on De persoon Jezus