Monthly Archives: March 2016

Vrijmoedigheid

Handelingen 4 11 Deze Jezus is de steen die door u, de bouwers, veracht werd, maar Die de hoeksteen geworden is. 12 En de zaligheid is in geen ander, want er is onder de hemel geen andere Naam onder de … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Vrijmoedigheid

In your face

Handelingen 4 8 Toen zei Petrus, vervuld met de Heilige Geest, tegen hen: Leiders van het volk en oudsten van Israël! 9 Wanneer wij vandaag ondervraagd worden over de weldaad aan een zieke man bewezen, waardoor hij gezond geworden is, … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on In your face

Mooi moment

Handelingen 4 5 En het gebeurde de volgende dag dat hun leiders en oudsten en schriftgeleerden in Jeruzalem bijeenkwamen, 6 ook Annas, de hogepriester, en Kajafas, Johannes, Alexander en allen die tot het hogepriesterlijk geslacht behoorden. 7 En toen zij … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Mooi moment

Baby’s

Handelingen 4 1 En terwijl zij tot het volk spraken, kwamen de priesters, de bevelhebber van de tempelwacht en de Sadduceeën op hen af, 2 geërgerd, omdat zij het volk onderwezen en in Jezus de opstanding uit de doden verkondigden. … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Baby’s

Er vol voor gaan

Handelingen 3 23 En het zal zo zijn dat al wie niet geluisterd zal hebben naar deze Profeet, uit het volk uitgeroeid zal worden. 24 En ook al de profeten vanaf Samuel en zovelen als er daarna gesproken hebben, hebben … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Er vol voor gaan

Diamant

Handelingen 3 21 Hem moet de hemel ontvangen tot de tijden waarin alle dingen worden hersteld, waarover God gesproken heeft bij monde van al Zijn heilige profeten door de eeuwen heen. 22 Want Mozes heeft tegen de vaderen gezegd: De … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Diamant

Vooruit kijken

Handelingen 3 17 En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders, 18 maar God heeft op die manier vervuld wat Hij bij monde van al Zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus … Continue reading

Posted in 44 Handelingen, Bible | Comments Off on Vooruit kijken

Al is de leugen nog zo snel…

Handelingen 3 14 U echter hebt de Heilige en Rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden, 15 maar de Vorst van het leven hebt u gedood, Die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Al is de leugen nog zo snel…

Geen beeld maken

Handelingen 3 12 Toen Petrus dat zag, antwoordde hij het volk: Israëlitische mannen, waarom verwondert u zich hierover, of waarom kijkt u ons zo doordringend aan, alsof wij door onze eigen kracht of godsvrucht hebben bewerkstelligd dat deze man nu … Continue reading

Posted in 02 Exodus, 44 Handelingen | Comments Off on Geen beeld maken

Kruik

Handelingen 3 10 En zij wisten dat hij degene was die voor een liefdegave bij de Schone Poort van de tempel gezeten had; en zij werden vervuld met verbazing en ontsteltenis over wat er met hem gebeurd was. 11 En … Continue reading

Posted in 44 Handelingen | Comments Off on Kruik