Monthly Archives: May 2014

Het goede overwint het kwade

Romeinen 12 21 Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. (Romeinen 12:21) Wanneer worden we overwonnen door het kwade? Op het moment dat het kwaad de overhand in ons krijgt, zijn we overwonnen. Op het … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Het goede overwint het kwade

God komt voor ons op

Romeinen 12 18 Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen. 19 Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on God komt voor ons op

De diamanten van de bijbel

Romeinen 12 13 Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid. 14 Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet. 15 Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on De diamanten van de bijbel

We zijn er nog niet

Romeinen 12 11 Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. 12 Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. 13 Wees deelgenoot in de noden van de … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on We zijn er nog niet

Met passie voor regels

Romeinen 12 9 Laat de liefde ongeveinsd zijn. Heb een afkeer van het kwade en houd vast aan het goede. 10 Heb elkaar hartelijk lief met broederlijke liefde. Ga elkaar voor in eerbetoon. 11 Wees niet traag wat uw inzet … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Met passie voor regels

Genadegaven = talent?

Romeinen 12 6 En nu hebben wij genadegaven, onderscheiden naar de genade die ons is gegeven: 7 hetzij profetie, naar de mate van het geloof; hetzij dienstbetoon, in het dienen; hetzij wie onderwijst, in het onderwijzen; 8 hetzij wie bemoedigt, … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Genadegaven = talent?

Bescheidenheid

Romeinen 12 3 Want door de genade die mij gegeven is, zeg ik ieder onder u niet hoger te denken dan hij moet denken, maar laat hij denken in bescheidenheid, naar de mate van geloof zoals God die aan ieder … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Bescheidenheid

Overtuigd van Gods wil

Romeinen 12 2 En word niet aan deze wereld gelijkvormig, maar word innerlijk veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehaaglijke en volmaakte wil van God is. (Romeinen 12:2) We zijn ons er misschien … Continue reading

Posted in 45 Romeinen, 51 Kollosenzen | Comments Off on Overtuigd van Gods wil

Volmaakte wil van God

Romeinen 12 1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on Volmaakte wil van God

In Gods ontferming wandelen

Romeinen 12 1 Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehaaglijk: dat is uw redelijke godsdienst. 2 En word … Continue reading

Posted in 45 Romeinen | Comments Off on In Gods ontferming wandelen