Monthly Archives: June 2012

Het licht laten schijnen

Johannes 12 44 Jezus nu riep en zei: Wie in Mij gelooft, gelooft niet in Míj maar in Hem Die Mij gezonden heeft. 45 En wie Mij ziet, ziet Hem Die Mij gezonden heeft. 46 Ik ben een licht, in … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het licht laten schijnen

Gespleten geweten

Johannes 12 42 En toch geloofden ook velen van de leiders in Hem, maar vanwege de Farizeeën beleden zij het niet, opdat zij niet uit de synagoge geworpen zouden worden. 43 Want zij hadden de eer van de mensen meer … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Gespleten geweten

Simpele woorden van heerlijkheid

Johannes 12 40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en Ik hen zou genezen. 41 Dit zei Jesaja toen hij Zijn … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Simpele woorden van heerlijkheid

Bekering en genezing

Johannes 12 39 Daarom konden zij niet geloven, omdat Jesaja verder gezegd heeft: 40 Hij heeft hun ogen verblind en hun hart verhard, opdat zij niet met de ogen zouden zien en met het hart inzien en zich bekeren en … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Bekering en genezing

Gesloten ogen

Johannes 12 37 Maar hoewel Hij zoveel tekenen in hun bijzijn gedaan had, geloofden zij niet in Hem; 38 opdat het woord van de profeet Jesaja vervuld werd dat hij gesproken heeft: Heere, wie heeft onze prediking geloofd en aan … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Gesloten ogen

In het licht mag je groeien

Johannes 12 34 De menigte antwoordde Hem: Wij hebben uit de wet gehoord dat de Christus tot in eeuwigheid blijft. En hoe kunt U dan zeggen dat de Zoon des mensen verhoogd moet worden? Wie is die Zoon des mensen? … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on In het licht mag je groeien

Het doel

Johannes 12 31 Nu wordt het oordeel over deze wereld voltrokken, nu zal de vorst van deze wereld buitengeworpen worden. 32 En Ik, als Ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar Mij toe trekken. 33 (En dit zei … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het doel

Het plan van verheerlijking

Johannes 12 28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de hemel: En Ik heb Hem verheerlijkt en Ik zal Hem opnieuw verheerlijken. 29 De menigte dan die daar stond en dit hoorde, zei dat er een … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Het plan van verheerlijking

Ziel in beroering

Johannes 12 27 Nu is Mijn ziel in beroering en wat zal Ik zeggen? Vader, verlos Mij uit dit uur! Maar hierom ben Ik in dit uur gekomen. 28 Vader, verheerlijk Uw Naam! Er kwam dan een stem uit de … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Ziel in beroering

Erkenning

Johannes 12 24 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. 25 Wie zijn leven liefheeft, zal het verliezen, en wie zijn … Continue reading

Posted in 43 Johannes | Comments Off on Erkenning