Monthly Archives: June 2017

Geroepen voor wat?

1 Petrus 2 21 Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen; 22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Geroepen voor wat?

Onder de voet

1 Petrus 2 18 Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. 19 Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Onder de voet

Wandelen in vrijheid

1 Petrus 2 17 Houd iedereen in ere; heb al uw broeders lief; vrees God; eer de koning. 18 Huisslaven, wees uw meesters met alle ontzag onderdanig, niet alleen hun die goed en welwillend zijn, maar ook die verkeerd handelen. … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Wandelen in vrijheid

Vrijheid

1 Petrus 2 13 Onderwerp u dan omwille van de Heere aan alle menselijke orde, hetzij aan de koning, als hoogste machthebber, 14 hetzij aan de stadhouders, als mensen die door hem gezonden worden tot straf van de kwaaddoeners, maar … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Vrijheid

Oproep

1 Petrus 2 11 Geliefden, ik roep u op als bijwoners en vreemdelingen u te onthouden van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen de ziel. 12 Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Oproep

Wie we zijn

1 Petrus 2 9 Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God Zich tot Zijn eigendom maakte; opdat u de deugden zou verkondigen van Hem Die u uit de duisternis geroepen heeft … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Wie we zijn

100% zeker

1 Petrus 2 6 Daarom staat er in de Schrift: Zie, Ik leg in Sion een hoeksteen die uitverkoren en kostbaar is; en: Wie in Hem gelooft, zal niet beschaamd worden. 7 Voor u dan, die gelooft, is Hij kostbaar; … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on 100% zeker

Levende steen

1 Petrus 2 4 en kom naar Hem toe als naar een levende steen, die wel door de mensen verworpen is, maar bij God uitverkoren en kostbaar, 5 dan wordt u ook zelf, als levende stenen, gebouwd tot een geestelijk … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Levende steen

Heb jij honger?

1 Petrus 2 1 Leg dan af alle slechtheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst en alle kwaadsprekerij. 2 En verlang vurig, als pasgeboren kinderen, naar de zuivere melk van het Woord, opdat u daardoor mag opgroeien, 3 indien u tenminste geproefd … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Heb jij honger?

Een bloemetje

1 Petrus 1 24 Want alle vlees is als gras en al de heerlijkheid van de mens is als een bloem in het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. 25 Maar het Woord van de Heere … Continue reading

Posted in 60 1 Petrus | Comments Off on Een bloemetje