Gods weg met mensen

Handelingen 22

17 En het overkwam mij, toen ik in Jeruzalem teruggekeerd was en in de tempel bad, dat ik in geestvervoering raakte, 18 en dat ik Hem zag en Hij tegen mij zei: Haast u en ga met spoed uit Jeruzalem weg, want ze zullen uw getuigenis over Mij niet aannemen. 19 En ik zei: Heere, ze weten dat ik hen die in U geloofden, in de gevangenis wierp en in de synagogen liet geselen; 20 en toen het bloed van Stefanus, Uw getuige, vergoten werd, stond ik daar ook bij en stemde in met zijn dood, en paste op de kleren van hen die hem doodden. 21 En Hij zei tegen mij: Ga, want Ik zal u ver weg zenden, naar de heidenen.  (Handelingen 22:17-21)

Paulus wil nog 1 ding rechtzetten, want een punt waarop Paulus heel sterk afwijkt van het jodendom is dat hij niet langer exclusiviteit aanhangt. Het feit dat het evangelie open is voor de heidenen is voor de joden een struikelblok om te accepteren dat Jezus de Messias is.

Een mooi detail in deze verzen is dat Paulus naar de joodse tempel ging om met God te praten. En dat in deze tempel Paulus in geestvervoering raakte en dat hij Jezus daar zag. Nogmaals we moeten begrijpen dat een jood niet geraakt wordt door een beetje woorden, ze moeten de hand van God kunnen zien. En dat is wat Paulus hier laat zien in het hart van de joodse religie. God openbaarde Zich in de tempel van de joden.

Maar de boodschap was net even anders, want Jezus had een ander plan met Paulus dan Paulus misschien zelf verlangde. Paulus zelf wist dat hij 1 van hen was geweest en niet op oppervlakkig manier, hij was meer een jood dan vele van zijn hoorders. En daarom had hij wel het idee dat hij invloed kon hebben. Maar Jezus wist beter en stuurde hem naar de heiden, dit was en is het plan van God.

Het was niet een plan dat Paulus zelf had bedacht, maar het was God die Paulus er op uitstuurde. En dat is het laatste punt dat Paulus recht wilde zetten. De roeping van de heidenen is het plan dat God zelf. Dit is geen sekte die exclusiviteit predikte, dit is God die met Zijn armen wijd iedereen uitnodigt om in Zijn genade te wandelen.

Er zullen die dag echt wel mensen zijn aangeraakt door deze boodschap. Helaas het merendeel niet. Maar we mogen er van overtuigd zijn dat het niet de leiders zijn van een bepaalde stroming die het in de hand hebben, hoe graag ze het ook willen. Wij mogen gewoon getuigen zijn van het evangelie, maar het is God die een weg gaat die niet door mensen is bepaald.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.