Monthly Archives: February 2015

Balans

Lukas 9 23 Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen. 24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Balans

Gewoon vertrouwen

Lukas 9 21 En Hij sprak hen streng toe en beval dat zij dit tegen niemand zeggen zouden. 22 Hij zei: De Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden, en Hij moet … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Gewoon vertrouwen

Persoonlijk

Lukas 9 18 En het gebeurde, toen Hij in persoonlijk gebed was, dat de discipelen in Zijn nabijheid waren. En Hij vroeg hun: Wie zeggen de menigten dat Ik ben? 19 Zij antwoordden en zeiden: Johannes de Doper, en anderen: … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Persoonlijk

Geloof stretchen

Lukas 9 13 Maar Hij zei tegen hen: Geeft u hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. 14 Er waren namelijk … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geloof stretchen

Geloof ziet meer

Lukas 9 13 Maar Hij zei tegen hen: Geeft u hun te eten. Zij zeiden: Wij hebben niet meer dan vijf broden en twee vissen, of wij zouden voor al dit volk voedsel moeten gaan kopen. 14 Er waren namelijk … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Geloof ziet meer

Het bovennatuurlijke

Lukas 9 12 De dag begon te dalen. De twaalf kwamen naar Hem toe en zeiden tegen Hem: Stuur de menigte weg, opdat zij naar de omliggende dorpen en gehuchten gaan om onderdak en voedsel te vinden, want wij zijn … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het bovennatuurlijke

Het leven geven

Lukas 9 10 En toen de apostelen teruggekeerd waren, vertelden zij Hem alles wat zij gedaan hadden. Hij nam hen mee en vertrok, alleen met hen, naar een eenzame plaats bij een stad die Bethsaïda heette. 11 Toen de menigte … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Het leven geven

Confrontatie

Lukas 9 7 Herodes, de viervorst, hoorde al de dingen die door Hem gebeurden. En hij verkeerde in onzekerheid, omdat door sommigen gezegd werd dat Johannes uit de doden was opgewekt, 8 en door anderen dat Elia verschenen was, en … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Confrontatie

Simpel evangelie

Lukas 9 3 En Hij zei tegen hen: Neem niets mee voor onderweg: geen staf, geen reiszak, geen brood, geen geld. Ook mag niemand van u twee stel onderkleren bij zich hebben. 4 En welk huis u ook zult binnengaan, … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on Simpel evangelie

De zending van de twaalf

Lukas 8 1 Hij riep Zijn twaalf discipelen bijeen en gaf aan hen kracht en macht over alle demonen, en om ziekten te genezen, 2 en Hij zond hen op weg om het Koninkrijk van God te prediken en de … Continue reading

Posted in 42 Lukas | Comments Off on De zending van de twaalf