Kostbaar geloof ontvangen

2 Petrus 1

1 Simeon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en Zaligmaker, Jezus Christus: 2 moge genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus, onze Heere. (2 Petrus 1:1-2)

Een volgende brief van Petrus aan iedereen die hetzelfde geloof ontvangen heeft als hij. Petrus weet dat het geloof dat hij heeft niet uit hemzelf komt. Hij had wel een verlangen en was daarom betrokken bij het werk en leven van Johannes de Doper, maar het was Jezus die hem riep en zijn geloof ging vormen. Jezus onderwees de discipelen en deed het hen voor.

Het geloof in Jezus Christus is niet aangeboren, het is de openbaring van Jezus Christus in ons leven die ons geloof vorm geeft. En als we dan niet openstaan voor Zijn openbaring vormt dat een ander geloof. Daarom is het zo belangrijk dat we de bijbel lezen en onderwijs ontvangen. Direct na de uitstorting van de Heilige Geest was het Petrus en zijn collegae die dagelijks onderwijs gaven in de huizen. Het geloof van de mensen moest worden vorm gegeven.

Petrus is er van doordrongen, dit geloof kwam niet omdat hij jood was, maar omdat hij geroepen werd door Jezus. Hij heeft een geloof ontvangen omdat Jezus hem op sleeptouw nam. En Jezus roept jou ook om jouw geloof vorm te geven. Soms vergeten we dat we geen christen zijn omdat we belijdenis hebben gedaan of in een christelijk gezin zijn geboren, maar omdat we Jezus volgen.

Hij wil jou ook op sleeptouw nemen, Hij wil ook jouw geloof vormgeven. Elke dag wil Hij met jou wandelen in de Heilige Geest, elke dag wil Hij jou geloof geven om zo door te kunnen groeien in Zijn kracht. Je hebt het niet van jezelf of je ouders, het is je gegeven door Jezus.

En dan wordt het geloof dat we hebben kostbaar, dan is het van zoveel waarde dat we het gaan beschermen. God heeft jou gekozen om je geloof te geven dat blijft groeien. Een geloof dat komt door de openbaring van Jezus in jouw leven. Een geloof waarover we niet hoeven te debatteren, een geloof dat we kunnen leven in de kracht van de Heilige Geest.

This entry was posted in 61 2 Petrus. Bookmark the permalink.