God soeverein?

5   En de Engel Die ik op de zee en op de aarde zag staan, hief Zijn hand op naar de hemel, 6 en Hij zwoer bij Hem Die leeft in alle eeuwigheid, Die de hemel heeft geschapen met wat daarin is, de aarde met wat daarop is en de zee met wat daarin is,  dat er geen tijd meer zou zijn. (Openbaring 10:5,6)

In de gereformeerde/protestantse kerk hebben we het nog weleens over de soevereiniteit van God. Als er dingen gebeuren die we niet kunnen verklaren verschuilen we ons snel achter het feit dat God soeverein is. Maar ik denk dat dit iets is dat vele mensen zijn vergeten, de soevereiniteit van God. God is soeverein, soms kunnen wij het gewoon niet verklaren.

Deze engel zweert bij deze God, de God die eeuwig leeft. Onze God is de God in aller eeuwigheid en daar kunnen wij niets aan veranderen. God is het hoogste wat er is. De engel zweert bij de God die alles geschapen heeft, de hemel en alles wat daarin is en de aarde en alles wat daarin is en in de zee en alles wat daarin is.

4 Die in den hemel woont, zal lachen; de Heere zal hen bespotten. 5 Dan zal Hij tot hen spreken in Zijn toorn, en in Zijn grimmigheid zal Hij hen verschrikken. 6 Ik toch heb Mijn Koning gezalfd over Sion, den berg Mijner heiligheid. (Psalm 2:4-6)

In veel psalmen wordt God afgeschilderd als de soevereine God. De God die kan doen wat Hij wil. Zijn besluit staat altijd vast en daar kunnen wij als Zijn schepping niets aan veranderen, Hij is God. En zo moeten wij dit bijbel boek Openbaring lezen. God is God, Hij is soeverein. Hij heeft ons geschapen en wij zijn Zijn schepping.

Wij zijn overgelaten aan Zijn verlangen en werken. Het enige waar wij op kunnen hopen is dat wij een goede God hebben die het beste met ons voor heeft. Wij hebben een God van genade en liefde en daarop moeten wij vertrouwen. Dat wat Hij doet met deze wereld, is goed.

De engel zweert bij God zelf dat de tijd op is. En wie ben ik om te twijfel aan de God die mij geschapen heeft? Hij heeft genoeg tijd gegeven, het is voorbij.

Laten we ons er bij neerleggen dat deze God een plan heeft waarin Hij alles weer perfect wil maken. Laten we ons er bij neerleggen dat Hij God is die ons geschapen en dat wij afhankelijk zijn van Hem. Laten we ons nederig voor Hem buigen en Hem erkennen als de God die soeverein is. Aan Hem zij alle eer tot in der eeuwigheid, Amen.

This entry was posted in 19 Psalmen, 66 Openbaring. Bookmark the permalink.