Vier trompetten

7 En de eerste engel blies op de bazuin, en er kwam hagel en vuur, vermengd met bloed, en dat werd op de aarde geworpen. En het derde deel van de bomen verbrandde, en al het groene gras verbrandde. (Openbaring 8:7)

De trompetten volgen nadat het laatste zegel was geopend en de gebeden van de heiligen voor de troon van God werden gebracht. Op het gebed van de heiligen komen de engelen met de bazuinen in actie. Deze bazuinen zijn gericht tegen het rijk van de antichrist, het kwaad in de wereld.

We moeten altijd voor ogen houden in dit bijbel boek dat het voor ons geschreven is om ons kracht te geven. Openbaring is een openbaring voor de christenen om zich voor te bereiden op de tijd die gaat komen. De rampen die God naar de aarde stuurt zijn dan ook niet voor ons bedoeld, wij zijn als een Israël in Egypte.

De eerste bazuin brengt vernietiging op aarde waardoor veel vegetatie wordt vernietigd. Een derde van het voedsel op aarde wordt vernietigd. Het vee heeft minder te eten en daardoor ook de mens. De wereld wordt in het nauw gebracht en daar kan zelfs de antichrist niets aan doen.

8 En de tweede engel blies op de bazuin, en er werd iets als een grote berg, die van vuur brandde, in de zee geworpen. En het derde deel van de zee werd bloed. 9 En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging. (Openbaring 8:8,9)

Bij de tweede trompet wordt het voedsel in de zee vernietigd, een andere bron van bestaan komt in het nauw. Maar ook de handel komt in het nauw en dat is voor een land als Nederland funest. In Nederland zijn wij meer en meer afhankelijk van voedsel uit het buitenland.

10 En toen de derde engel op de bazuin blies, viel er een grote ster uit de hemel, die brandde als een fakkel. Hij viel op het derde deel van de rivieren en op de waterbronnen. 11 En de naam van de ster was Alsem. En het derde deelvan de wateren veranderde in alsem. En veel mensen stierven van dat water, omdat het bitter was geworden. (Openbaring 8:10,11)

In Nederland komt er zowat het schoonste water ter wereld gewoon uit de kraan. Maar in deze tijd zal dat ook een probleem zijn in Nederland. De basis van het leven wordt verder in het nauw gebracht.

12 De vierde engel blies op de bazuin, en het derde deel van de zon werd getroffen, en het derde deel van de maan en het derde deel van de sterren, zodat het derde deel daarvan verduisterd werd, en zodat de dag voor een derde deel niet licht werd, en de nacht evenmin. (Openbaring 8:12)

En bij de vierde bazuin wordt het donker.

Een hoop rampen staan er te wachten, maar ze lijken zo onrealistisch. Ik kan me voorstellen dat we ons er niets bij kunnen voorstellen. Maar ik denk toch dat we ons er op voor moeten bereiden. Jezus heeft verschillende keren gezegd dat deze tijd er plotseling zal zijn en dat we daarom alert moeten zijn. Hij heeft ons gewaarschuwd.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.