De grote Koning

Psalm 2

6 Ik heb Mijn Koning toch gezalfd
over Sion, Mijn heilige berg.
7 Ik zal het besluit bekendmaken:
De HEERE heeft tegen Mij gezegd: U bent Mijn Zoon,
Ík heb U heden verwekt.
8 Eis van Mij en Ik zal U de heidenvolken als Uw eigendom geven,
de einden der aarde als Uw bezit.
9 U zult hen verpletteren met een ijzeren scepter,
U zult hen in stukken slaan als aardewerk.
 (Psalm 2:6-9)

In de voorgaande overdenkingen hebben we de verzen besproken waar de heidenvolken heel duidelijk worden afgeschilderd als goddeloze mensen die God op geen enkele wijze vrezen. Ze verzinnen hun eigen goden en hun eigen moraal en bespotten de God van hemel en aarde. En goddeloos hoeft daarom niet te betekenen dat ze zware criminelen zijn, goddeloos zijn de mensen die geen ruimte laten in hun leven voor de God die hen geschapen heeft.

Nu komt God met het antwoord op dit probleem. Want Hij had het al aan Abraham belooft, zijn nakomelingen zouden tot een zegen zijn van alle andere volken. Er moet dus een manier zijn waarop de heidenvolken God weer gaan vrezen. En deze profetische woorden hebben het antwoord, God zal een leider geven die de wereld als eigendom krijgt en die leider zal de wereld leiden met een ijzeren scepter.

Wij zien Jezus als een vriendelijke, lieve man die kwam om onze zonden te dragen. Maar als we deze verzen en het bijbelboek Openbaringen lezen dan zien we dat Jezus in een later stadium een hele andere rol krijgt. De wereld heeft het kruis gezien, de wereld heeft het afgewezen zoals de heidenvolken door de geschiedenis heen God heeft afgewezen.

En Jezus zal terugkomen om te oordelen, Jezus zal terugkomen om de orde te herstellen. Want ook in het bijbelboek Openbaringen wordt Jezus geopenbaard als de Koning die zal komen met een ijzeren scepter. Jezus is deze gezalfde, de Zoon van David. Jezus is degene die hier wordt omschreven als de Zoon van God aan Wie de Vader de koninkrijken der aarde zal geven.

En naar dat moment moeten wij verlangen, want dat is het moment dat er werkelijk vrede zal zijn, dat er werkelijk vrees is voor God. Dat is het heilige moment dat niemand meer God kan ontkennen maar elke knie zal buigen en elke tong getuigen dat Jezus werkelijk Heer is. En daarom mogen wij ook verlangen naar die ijzeren scepter, niet omdat we verlangen naar de vernietiging van de ongelovigen, maar omdat we verlangen naar de heerlijkheid van God geopenbaard over de hele aarde.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.