Geen punt of komma

Lukas 16

16 De Wet en de Profeten zijn er tot Johannes. Vanaf die tijd wordt het Koninkrijk van God verkondigd, en ieder doet het geweld aan. 17 En het is gemakkelijker dat de hemel en de aarde voorbijgaan, dan dat één tittel van de wet wegvalt. 18 Ieder die zijn vrouw verstoot en met een andere trouwt, pleegt overspel en ieder die met een vrouw trouwt die door haar man verstoten is, pleegt ook overspel. (Lukas 16:16-18)

We lezen hier te makkelijk overheen. Nergens heeft Jezus gezegd dat de wet voor ons niet meer geldt, sterker nog de wet is in het Koninkrijk van God belangrijker geworden. Want wat de Farizeeën en de Schriftgeleerden hadden gedaan was de wet zo interpreteren dat zij alles juist deden, maar in het Koninkrijk van God moet de wet naar Gods hart worden vervuld.

Daarom is Jezus zo stellig in Zijn woorden, de hemel en de aarde zullen makkelijker voorbij gaan dan dat er één pennenstreep zal verdwijnen uit de wet. Jezus zegt dit niet om sterk te staan in Zijn argumentatie tegenover de religieuze leiders, Jezus zegt dit omdat het de waarheid is. Dit is Gods verlangen, en Gods verlangen is duidelijk beschreven in de wet.

Wat de religieuze leiders deden was proberen de mazen in de wet te vinden. Ze denken geen overspel te plegen door maar te scheiden van de vrouw en een andere te trouwen. Maar daardoor gaan ze voorbij aan de bedoeling en het hart van de wet. En dat is waar het Koninkrijk van God wel op inhaakt. In het Koninkrijk van God doen we wat Gods verlangen is.

Er is een theologie ontstaan die zegt dat Jezus de wet voor ons vervuld heeft en wij daarom niet meer onder de wet vallen. Maar deze beredenering is precies wat de religieuze leiders ook deden, proberen onder de wet uit te komen door een eigen interpretatie te geven. Maar laten we deze woorden van Paulus eens lezen en we zullen begrijpen waarom de wet van God vervuld moet worden in ons leven.

3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:3-4)

Zegt Paulus hier dat wij niet naar de wet hoeven te wandelen? Zegt Paulus hier dat Jezus voor ons de wet heeft vervuld en wij daarom onze gang mogen gaan? Het Koninkrijk van God vervult de wet in ons leven praktisch, dat is wat Paulus hier schrijft. De rechtvaardige eis van de wet wordt vervuld op het moment dat wij beginnen te wandelen naar de Geest. En dat is het praktische leven van het Koninkrijk van God waar geen punt of komma verdwijnt uit Gods verlangen voor ons leven.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.