De Kroon van het leven

Jakobus 1

12 Zalig is de man die verzoeking verdraagt, want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen, die de Heere beloofd heeft aan hen die Hem liefhebben. (Jakobus 1:12)

In de voorgaande verzen beschreef Jakobus de nederige positie van de rijken. De mensen die in weelde leven hier op aarde, nergens van afhankelijk zijn. De mensen die in rijkdom leven en daardoor kunnen doen en laten wat ze willen. Ze zijn als een bloem die verwelkt, het is slechts uiterlijk.

Dit staat in schril contrast met de kroon van het leven die de mensen ontvangen die zich bezighouden met een leven in Gods koninkrijk. Er zijn mensen die tijd apart zetten om elke dag te bidden en bijbel te lezen. Er zijn mensen die niet hun vlees voeden, maar juist hun geestelijk leven voeden. Het klinkt als een saai leven, een leven waarin we niet kunnen genieten, maar dat is het leven dat wordt gekroond met HET leven.

Hoe kunnen we verzoekingen verdragen? Alleen als we uit de wijsheid van God leven. Alleen als we uit Zijn kracht ons blijven richten op het doel in Jezus kunnen we volharden in elke beproeving. Mensen die hun christelijk leven bewust leven voor de troon van God zijn degene die de verzoekingen kunnen verdragen.

En dat zijn de mensen die zalig zijn, die gelukkig zijn, die het leven hebben gevonden. In de voorgaande verzen ging het over de vergankelijkheid van de rijken en nu gaat het over de mensen die sterk blijven staan in de kracht van God want zij zullen de kroon van het leven ontvangen.

De kroon van het leven is de beloning voor een leven dat volhardt. De kroon van het leven is de beloning voor mensen die het leven hier op aarde als tijdelijk zien en gericht zijn op het koninkrijk van God.

Wees sterk en in de kracht van God. Overwin de verzoekingen om niet te vertrouwen op God. En als je daarin overwint zul je de kroon van het leven ontvangen.

This entry was posted in 59 Jakobus. Bookmark the permalink.