Macht op menselijk niveau

11 En ik zag een ander beest opkomen, uit de aarde, en het had twee horens, als die van het Lam, maar het sprak als de draak. (Openbaring 13:11)

De antichrist. Het ziet er een beetje uit als het Lam maar de woorden zijn als die van een draak. We kunnen al veel van zijn daden zien in de wereld. Alles lijkt te gaan om er een betere wereld van te maken, democratie, iedereen voedsel etc. Maar als we goed kijken is het vol van zonden en leugen. Het is er op gericht om zonder God te kunnen leven en God in een kwaad daglicht te zetten.

12 En het oefent al de macht van het eerste beest  voor zijn ogen uit, en het maakt dat de aarde en zij die er wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de  dodelijke wond genezen was. 13 En het doet  grote tekenen, zodat het zelfs vuur uit de hemel laat neerkomen op de aarde, voor de ogen van de mensen. 14 En  het misleidt hen die op de aarde wonen door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat zij een beeld moeten maken voor het beest dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. (Openbaring 13:12-14)

Een dictator kan alleen zoveel macht hebben zolang er nog mensen zijn die hem daarin steunen. Zo is het ook met satan en het beest of de antichrist, zij kunnen alleen macht hebben zolang er mensen zijn die het hen geven. De wereld heeft hen macht gegeven en de macht wordt alleen maar meer.

En toch is de macht van een dictator of satan beperkt door de hand van God. In het oude testament kunnen we lezen dat de priesters van de Farao hun staf ook konden veranderen in een slang. Maar de slang van Mozes at de slang van die priesters op, God staat er altijd boven. Op de berg Karmel kunnen we zien dat alleen God vuur uit de hemel kan brengen.

Maar nu zien we dat in deze tijd die hier beschreven is, dat satan alle macht naar zich toe heeft getrokken op menselijk niveau nu ook toestemming heeft om vuur uit de hemel te laten komen. Hij doet tekenen om zijn macht te laten zien, waardoor de mensen hem macht geven.

15 En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelfs zou spreken, en zou maken dat allen die  het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. 16 En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven  een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, 17 en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of  de naam van het beest of het getal van zijn naam. (Openbaring 13:15-17)

Maar het uiteindelijke doel van satan en de beesten en alles wat er bij hoort is de absolute macht over de mensheid. En we kunnen vele theorieën verzinnen over hoe dit er uit zal zien, maar ik denk dat we die theorieën gewoon achterwege moeten laten en de nadruk moeten leggen op ons persoonlijk geloof. We kunnen nog zo’n mooie theorie verzinnen, maar de enige reden dat God ons dit openbaart is dat wij sterk blijven staan in ons vertrouwen op de Schepper van hemel en aarde.

En als kerk moeten we ons niet overleveren aan een analyse van de tijd, maar we moeten klaar staan om de bruidegom te ontvangen. Misschien komt de bruidegom morgen, misschien over honderd jaar, we moeten altijd klaar staan met olie in onze lamp.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.