Weer een moment van heerlijkheid

9 Hierna zag ik en zie, een grote menigte, die niemand tellen kon, uit alle naties, stammen, volken en talen, stond vóór de troon en vóór het Lam, bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. (Openbaring 7:9)

Maar God denkt niet alleen aan het volk van Israël Hij denkt ook aan al die mensen die Jezus heeft vrijgekocht uit de heidenen. Het oordeel of de toorn die God uitstort op aarde is niet het doel dat Hij heeft, Zijn verlangen is om samen met ons te kunnen leven in heiligheid en liefde. Maar alles wat daar niet in past moet worden vernietigd of wij dat nu rechtvaardig vinden of niet.

Het humanitaire motto van de verenigde wereld is een motto waarin kwaad wordt getolereerd en we het ‘beste’ uit mensen denken te halen. Alle humanitaire hulp over de hele wereld ten spijt, men helpt elkaar alleen de hel in. Het moet worden vernietigd zodat alleen het heilige blijft staan en dat zal niet veel zijn.

En als wij denken dat deze tijd van aanbidding in de hemel overdreven is, door God geregisseerd, dan wil ik je even naar een van de hollywood awards laten kijken of een andere prijsuitreiking. We zitten te smullen voor de televisie en genieten ervan als onze favoriete acteur de hoofdprijs krijgt.

Maar hier wordt God op Zijn waarde geprezen. Hij is God die het kwaad vernietigd in Zijn liefde en rechtvaardigheid. Een grote menigte staat voor de troon en voor het Lam als priesters die Hem erkennen als de werkelijke koning/leider van deze wereld.

10 En zij riepen met een luide stem: De zaligheid is van onze God, Die op de troon zit, en van het Lam! (Openbaring 7:10)

En zij erkennen Hem niet alleen als De Koning, maar ook nog als een goede Koning die voor verlossing heeft gezorgd. Die ons verlost heeft uit dit kwaad zodat wij niet vernietigd zijn door de toorn van God. Kon dit lied maar op zondag uit volle overtuiging worden gezongen.

11 En alle engelen stonden rondom de troon, de ouderlingen en de vier dieren. Zij wierpen zich vóór de troon neer met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, 12 en zeiden: Amen. De lofprijzing, de heerlijkheid, de wijsheid, de dankzegging, de eer, de kracht en de sterkte is aan onze God tot in alle eeuwigheid. Amen. (Openbaring 7:11,12)

Net als in hoofdstuk 4 werpt iedereen in de hemel zich voor God neer. De uitkomst van het werk van God wordt met blijdschap en erkenning beaamt door alle engelen, 24 oudsten en de 4 wezens. Iedereen is compleet bevangen door het succes van het werk van Jezus.

Iedereen moet het erkennen dat God, onze God, waardig is alle eer en dankzegging. Hij is het die in Zijn wijsheid en liefde het tot een perfect einde zal brengen. Hem zij alle lof en eer tot in der eeuwigheid.

Dat we dit ten volle mogen begrijpen en naar leven. De kracht van Zijn goedheid in Zijn plan. Bid er voor!

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.