Uit het graf

Handelingen 13

32 En wij verkondigen u de belofte die aan de vaderen gedaan is, namelijk dat God die vervuld heeft aan ons, hun kinderen, door Jezus te verwekken, 33 zoals ook in de tweede psalm geschreven staat: U bent Mijn Zoon, heden heb Ik U verwekt. 34 En dat Hij Hem uit de doden heeft doen opstaan om niet meer tot ontbinding terug te keren, heeft Hij zó gezegd: Ik zal u de weldaden van David geven, die betrouwbaar zijn; 35 daarom zegt hij ook in een andere psalm: U zult Uw Heilige niet overgeven om ontbinding te zien. 36 Immers, David is ontslapen nadat hij in zijn tijd het raadsbesluit van God uitgediend had, en hij is bij zijn vaderen gelegd en heeft wel ontbinding gezien; 37 maar Hij Die God opgewekt heeft, heeft geen ontbinding gezien. (Handelingen 13:32-37)

Paulus maakt hier een heel belangrijk punt. Jezus is gestorven maar daarna werd Hij door de Vader uit de dood opgewekt. Het effect daarvan was dat Jezus nooit meer overgegeven kan worden aan de ontbinding. Met andere woorden, Jezus staat in het nieuwe leven zoals God dat ook voor ons voor ogen heeft. Het is een leven dat eeuwig is, een leven dat direct toegang heeft tot de Vader.

Er zijn voorbeelden van mensen die ook uit de dood zijn opgestaan. Maar die voorbeelden zijn niet hetzelfde, want ook zij hebben uiteindelijk de dood gezien. Deze opstanding van Jezus is anders, deze opstanding is blijvend. En daarom haalt Paulus ook verzen uit het oude testament aan om te laten zien dat dit Gods plan was en is. Dit zijn de stappen die God heeft genomen, Jezus is uit Hem geboren en door Hem een leven gegeven dat de dood overstijgt.

En wij moeten hier van doordrongen raken. Wij zullen dit eeuwige leven mogen delen met Jezus, wij mogen ook onderdeel zijn van die eeuwigheid. Het gaat hier niet om het gevoel die de films ons geven bij een oneindig leven. Het geeft een gevoel van macht een gevoel onoverwinnelijk te zijn. Hier gaat het om een volledige bevrediging, want dan hebben we het leven zoals God dat bedoeld heeft.

God heeft ons niet geschapen om te sterven, God heeft ons geschapen zodat we het glorierijke leven dat Jezus leeft ook mogen leven. En daarom is deze boodschap van Paulus een boodschap die toekomst geeft, een echte toekomst. Niet een meerdere jaren plan, maar een toekomst die vaststaat.

Paulus geeft met de verzen aan dat God dit voor ogen had toen God met David bezig was. God had een Koning voor ogen die niet hoefde te sterven maar voor eeuwig de leiding kon nemen om zo iedereen die Hem aanvaard als Koning in Zijn koninkrijk mag leven. Dit is niet te vergelijken met welke ervaring in dit leven dan ook, dit stapt over/uit het graf.

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.