Vertrouwen in de opstanding

Handelingen 10

39 En wij zijn getuigen van alles wat Hij gedaan heeft, zowel in het Joodse land als in Jeruzalem. Ze hebben Hem gedood door Hem aan een hout te hangen. 40 Deze heeft God opgewekt op de derde dag en Hij heeft gegeven dat Hij zou verschijnen, 41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk, die met Hem gegeten en gedronken hebben, nadat Hij uit de doden opgestaan was. 42 En Hij heeft ons bevolen tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij Degene is Die door God aangesteld is tot een Rechter over levenden en doden. 43 Van Hem getuigen al de profeten dat ieder die in Hem gelooft, vergeving van zonden ontvangen zal door Zijn Naam. (Handelingen 10:39-43)

Er zijn relatief weinig getuigen van de opstanding van Jezus en Zijn openbaring aan Zijn volgelingen. Waarom zou Jezus dat gedaan hebben, waarom zou Jezus Zichzelf niet aan de geestelijke leiders hebben kunnen openbaren? Het heeft te maken met Gods verlangen naar ons vertrouwen in Hem en Zijn werk.

Er komt een dag dat Jezus Zich zal openbaren aan de wereld als de opgestane Heer, elke knie zal zich dan moeten buigen en elk tong zal dan moeten getuigen dat Hij werkelijk Heer is. Op dat moment kan men geen keuze meer maken, men moet dan wel erkennen wat God voor de wereld heeft gedaan door het sturen van Zijn Zoon. En wat de volgelingen hadden gezien was die opgestane Heer, Jezus was al verheerlijkt op dat moment dat Hij uit het graf opstond.

Ook Paulus heeft deze Jezus ontmoet en na hem zijn er nog vele mensen die de opgestane Jezus hebben ontmoet. Er zijn dus een hoop meer getuigen dan alleen die van voor de hemelvaart. En Jezus doet dat niet willekeurig, maar maakt daarbij een hele bewuste keuze. En deze bewuste keuze is dezelfde keuze waarom Jezus Zichzelf alleen aan de volgelingen heeft geopenbaard. Jezus was en is niet op zoek naar erkenning, Jezus is op zoek naar een oprecht hart dat wil geloven, zoals het hart van Paulus zelfs toen hij de christenen aan het vervolgen was.

En Petrus is 1 van de getuigen, hij heeft dit alles zien gebeuren en mag nu in naam van Jezus Cornelius deelgenoot laten uitmaken van dit heerlijke nieuws. Jezus had het hen bevolen, zij moeten nu getuigen dat Jezus door God de Vader is aangesteld tot een Rechter over de levenden en de doden. Jezus is werkelijk de Koning der koningen en de Heer der heren.

Maar Petrus voegt daar aan toe, we hoeven niet ongerust te zijn als we Jezus gaan volgen. Want als we werkelijk op Jezus gaan vertrouwen dan zullen we de vergeving van zonden ontvangen en zal Jezus ons leiden naar een leven tot eer van God. Hij is de Zoon van God waar zovele jaren op werd gewacht en nu mogen wij in de vervulling van die profetieën leven. Vertrouwen wij hierop in ons leven, is dit de praktijk van ons leven?

This entry was posted in 44 Handelingen. Bookmark the permalink.