Hemelse blijdschap

Lukas 15

3 En Hij sprak deze gelijkenis tot hen en zei: 4 Welk mens onder u die honderd schapen heeft en er één van verliest, verlaat niet de negenennegentig in de woestijn en gaat achter het verlorene aan, totdat hij het vindt? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol blijdschap op zijn schouders. 6 En als hij thuiskomt, roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: Wees blij met mij, want ik heb mijn schaap gevonden, dat verloren was. 7 Ik zeg u dat er evenzo blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over negenennegentig rechtvaardigen, die de bekering niet nodig hebben. (Lukas 15:3-7)

Zoals we in de vorige overdenking hebben geleerd is een verloren schaap iemand die niet naar Jezus luistert, iemand die onrechtvaardig wandelt. Hij wandelt niet met de kudde mee onder de hoede van Jezus. En Jezus laat nu zien dat Hij gekomen is om juist die mensen te redden. Zijn passie is om de zondaar te verlossen van de zonden en hem rechtvaardig te maken. Het beeld van Jezus wordt nog sterker, want in de hemel is er zelfs meer blijdschap over die ene verloren schaap die weer gevonden word, dan over de 99 rechtvaardigen.

Wie zijn de rechtvaardigen in deze context? Een uitleg is dat Jezus dit ironisch bedoelt, Hij doelt daarmee op de Farizeeën en Schriftgeleerden die er van overtuigd zijn dat zij wel rechtvaardig genoeg zijn en daarom geen bekering nodig hebben. Maar toch moeten we hier mee uitkijken, want dat zou de eigenlijke boodschap van Jezus kunnen vertroebelen.

Want de boodschap is in de eerste plaats dat God verlangt naar de redding van zondaars. Hij verlangt er naar dat wij mensen die van Hem weggelopen zijn, weer terugkomen en Zijn armen. En hierover zal in de hemel enorme blijdschap zijn.

Wij zijn Gods schepsels, Hij heeft ons gemaakt om in die perfectie te leven. En als wij als een verloren schaap door beginnen te krijgen dat wij echt onze Schepper nodig hebben, hoe verheugd zal Hij zijn. Want dan gaan wij leven zoals Hij ons bedoeld heeft. Zijn verlangen voor ons leven wordt dan werkelijkheid, wat een vreugde zal er in de hemel zijn over een ieder die gered zal worden.

Wij leven nu in een tijd waarin God gericht is op de zondaar, Jezus is gekomen om te redden, een ieder die verloren is. En dat is de boodschap van Jezus met deze gelijkenis en die boodschap staat in contrast met de houding van de religieuze leiders. Zij vormen een elite groep, waar je alleen bij kunt horen als je voldoet aan hun eisen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.