Het antwoord is: ‘JA’

Lukas 10

25 En zie, een wetgeleerde stond op om Hem te verzoeken, en zei: Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? 26 En Hij zei tegen hem: Wat staat er in de Wet geschreven? Wat leest u daar? 27 Hij antwoordde en zei: U zult de Heere, uw God, liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand, en uw naaste als uzelf. 28 Hij zei tegen hem: U hebt juist geantwoord. Doe dat en u zult leven.(Lukas 10:25-28)

Zou Jezus vandaag nog steeds hetzelfde antwoord geven? Zou Jezus nu nog steeds tot ons zeggen dat als wij ons hieraan zullen houden wij het eeuwige leven zullen ontvangen? Het makkelijke antwoord is: ‘nee’. Want zoals we deze dagen er onszelf weer aan herinneren is Jezus aan het kruis gegaan voor onze zonden, Hij heeft dat wat wij fout hebben gedaan aan het kruis gedragen zodat wij wit worden als sneeuw.

Het is een heerlijke boodschap, maar die boodschap kan nog groter en heerlijker worden. Want waarom zou Jezus deze uitspraak doen als Hij al wist wat Hij ging doen aan het kruis?

3 Want wat voor de wet onmogelijk was, krachteloos als zij was door het vlees, dat heeft God gedaan: Hij heeft Zijn eigen Zoon gezonden in een gedaante gelijk aan het zondige vlees en dat omwille van de zonde, en de zonde veroordeeld in het vlees, 4 opdat de rechtvaardige eis van de wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de Geest. (Romeinen 8:3-4)

De woorden die Jezus tot deze wetgeleerde die Hem zo graag wilde testen spreekt, zijn vandaag de dag nog steeds van toepassing. De wet is een eeuwig verlangen van Jezus die Hij niet ongedaan heeft gemaakt, maar juist vervuld heeft. Het verlangen van God dat in de wet door elke letter wordt beschreven, is nog steeds Gods hart dat het uitschreeuwt naar ons mensen.

De wet is niet afgeschaft, de wet wordt vervuld in ons door het werk van Jezus. Niet doordat de Vader nu naar Jezus kijkt en daardoor ons niet meer ziet, dat is een sprookje. Maar doordat het werk van Jezus in ons begint te leven. Want doordat Jezus aan het kruis is gestorven, mogen wij door het geloof met Hem aan datzelfde kruis sterven zodat het vlees in ons leven dood is. En daardoor wordt de wet vervuld in ons doordat de Geest in ons tot leven komt.

Het kruis en de opstanding van Jezus is een sprookje geworden voor vele mensen. Zij denken dat Jezus voor onze neus staat, zodat de Vader ons niet langer meer kan zien. En dan is het antwoord op de allereerste vraag van deze overdenking inderdaad: ‘nee’.

Maar als we beginnen te zien dat het kruis en de opstanding van Jezus zoveel krachtiger is dan beginnen we te zien dat wij werkelijk wit worden als sneeuw. Het vlees met zijn zonden is namelijk gestorven aan het kruis met Jezus. En daardoor kunnen de eisen van de wet in dit leven vervuld worden door hen die niet langer wandelen naar de wet, maar door de Geest. Dat is het paasevangelie en het pinksterevangelie in één. Jezus is opgestaan, de zonde is overwonnen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.