Geheimenis

Lukas 10

21 Op dat moment verheugde Jezus Zich in de geest en zei: Ik dank U, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat U deze dingen voor wijzen en verstandigen verborgen hebt, en ze aan jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het Uw welbehagen. 22 Alle dingen zijn Mij overgegeven door Mijn Vader; en niemand weet Wie de Zoon is dan de Vader, en Wie de Vader is dan de Zoon, en hij aan wie de Zoon het wil openbaren. 23 En Hij keerde Zich naar de discipelen en zei tegen hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien wat u ziet. 24 Want Ik zeg u dat veel profeten en koningen de dingen hebben willen zien die u ziet, en zij hebben ze niet gezien; en te horen de dingen die u hoort, en zij hebben ze niet gehoord.(Lukas 10:21-24)

Het is een geheimenis, dat God niet zomaar prijs geeft. Het is een geheimenis dat vele profeten en koningen graag hadden willen zien, maar het niet mochten zien. Het is een geheimenis van Gods heerlijk plan met deze wereld, met ons mensen, dat velen van ons nog steeds niet zien.

Jezus vol blijdschap geeft de Vader alle lof en eer, omdat Hij dit geheimenis heeft geopenbaard aan simpele mensen. Mensen die vertrouwen als kinderen en daardoor mogen wandelen in de autoriteit die Jezus hen gegeven heeft. En hoe kan Jezus deze autoriteit nu geven? Omdat de Vader alles in Zijn handen heeft gegeven. De Vader heeft het volste vertrouwen in Zijn Zoon, dat Hij zal doen wat het verlangen van de Vader is.

Het geheimenis is het plan van de Vader met ons mensen. Dat wij geen slachtoffers hoeven te zijn, maar mensen van autoriteit. Mensen die overwinnaars zijn over de vijand, mensen bij wie niets kwalijks gebeurd. Mensen die nederig Zijn voor de troon van God en uit die afhankelijkheid leven. En Jezus is daar het ultieme voorbeeld van, Hij is de eerstgeborene aan Wie de Vader deze autoriteit heeft gegeven.

Dit is verborgen voor de geleerde wijze mensen onder ons, want hun kracht ligt in hun wijsheid. Alle kennis is waar zij hun geloof op bouwen. Maar dan laat Jezus het geheim zien. Want voor Jezus draait het niet om wat mensen van Hem denken, Hij is gekend door de Vader. Niemand anders kent Hem zoals de Vader Hem kent. Maar het is ook wederzijds, Jezus kent de Vader als geen ander.

De bron voor onze autoriteit is deze relatie, is deze openbaring van Wie de Vader werkelijk is. En het is aan Jezus om de Vader aan ons te openbaren. Dat is wat Hij gedaan heeft naar Zijn volgelingen. Elke keer als er ongeloof was dan liet Hij de discipelen weten dat de Vader veel groter is en vol van liefde, daar mogen ze op blijven vertrouwen. En daarin bleven ze groeien en nu is het moment dat ze werkelijk weten dat de Vader voor hen is en niet tegen hen.

Dit is het verlangen van de Vader met ons leven. Dit is het wat het betekent om werkelijk mens te zijn. Wij zijn niet geschapen om slachtoffers te zijn van de omstandigheden, slachtoffers van het kwaad. God heeft ons geschapen om werkelijk mens te zijn zoals Jezus mens was als geen ander. Wees gekend door de Vader, ken de Vader die Jezus ons wil openbaren.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.