Motivatie voor de verkondiging van Gods woord

Romeinen 15

17 Zo heb ik dan roem in Christus Jezus in de dingen die God aangaan. 18 Want ik durf het niet aan iets te zeggen wat Christus niet door mij teweeggebracht heeft, om de heidenen tot gehoorzaamheid te brengen, in woord en daad, 19 door de kracht van tekenen en wonderen en door de kracht van de Geest van God. Zo heb ik dan van Jeruzalem af en rondom, tot Illyricum toe, het Evangelie van Christus vervuld. (Romeinen 15:17-19)

Hoeveel voorgangers zullen hier werkelijk naar luisteren? Hoeveel voorgangers hebben hebben Grieks en Hebreeuws gestudeerd en preken vanuit boeken over theologie, maar vragen zich niet af wat God wil openbaren?

Paulus was een goede leerling, de beste waarschijnlijk. Hij wist alles van de geschriften van Mozes en de Profeten. En daarom wist hij als geen ander dat het niet de weg was naar Gods openbaring. Voor Paulus was alleen dat belangrijk dat wat God teweeggebracht heeft door hem. Met andere woorden, hij wil niet spreken vanuit zijn eigen wijsheid, maar alleen door dat wat God hem heeft geopenbaard.

Dit is niet om de opleiding theologie te minimaliseren, maar wel in zijn context te zetten. Het geloof is een redenatie geworden van verzen uit de bijbel. Goede studie van de woorden en dan vooral ook de originele tekst is leidraad geworden van een goede Bijbelstudie of een preek. De bijbel wordt gebruikt om onze dogma’s kracht bij te zetten er wordt niet gekeken naar wat God ons wil zeggen.

Maar als we kijken naar hoe Paulus zijn mandaat ziet, dan is dat puur vanuit wat God hem heeft geopenbaard. Paulus gebruikt deze verzen niet om zichzelf te bewijzen, Paulus wil laten zien dat het uit God komt waaruit hij leeft. Het is volgens hem nutteloos om ook maar iets anders te zeggen dan wat God geopenbaard heeft.

Durven wij dat met Hem te zeggen. God wil Zijn Woord aan iedereen openbaren, het is niet teveel werk voor Hem. Hij vraagt niet van ons dat wij gedegen studies doen, om het alleen zo te kunnen begrijpen. Hij vraagt van ons een open hart dat verlangt naar ZIJN Woord en Hij zal het openbaren. En dan is er niets meer om in te roemen dan alleen in Jezus Christus die in ons woont en God in ons openbaart.

De openbaring van God is niet voor de wijzen en geleerden, de openbaring van God is voor de mensen die niet kunnen lezen, de mensen die nooit naar school zijn gegaan. God wil hen gebruiken om de wijzen te beschamen.

Laat onze motivatie niet ons onderwijs zijn, maar de kracht van God die Hij in ons ten toon wil spreiden. De kracht die ons leven verandert zoals het het leven van Paulus heeft veranderd.

This entry was posted in 45 Romeinen. Bookmark the permalink.