evangeliseren

Efeze 3

8 Mij, de allerminste van alle heiligen, is deze genade gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen, 9 en allen te verlichten, opdat zij mogen begrijpen wat de gemeenschap aan het geheimenis inhoudt, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God, Die alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus, 10 opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden, (Efeze 3:8-10)

We weten nu dat Paulus het niet in eigen kracht heeft gedaan. Want in eigen kracht kunnen we mensen niet openbaren wat het betekent om verlicht te worden en gemeenschap te krijgen aan Gods geheimenis. Dat het onze eigen kracht niet is, zeg ik niet uit valse bescheidenheid of religieuze lingo. Want waar onze kracht ophoudt gaat God IN ons verder om DOOR ONS de mensen Zijn geheimenis te openbaren.

Want dat is het evangelie, het geheimenis van God dat al die tijd verborgen was geweest in God. Maar in Jezus is de vulkaan van openbaringen opengebarsten. En de reden waarom ik het woord ‘vulkaan’ gebruik komt door de woordkeuze van Paulus. Want in Christus hebben we de onnaspeurlijke rijkdom ontvangen. Het is niet na te gaan hoe groot de rijkdom is die wij in Christus hebben ontvangen.

Als er ergens gratis geld te halen is dan vertellen we dat ook aan onze vrienden en familie. Zo is het om het evangelie te verkondigen. We laten mensen weten wat voor rijkdom ze kunnen ontvangen in God. Als Jezus het evangelie deelt dan heeft Hij het over bevrijding, verlossing of verlichting.

God wil door ons net als bij Paulus mensen aanraken met de verlichting. Niet de wereldse verlichting, maar de goddelijke verlichting. Een bevrijding van het kwaad, een gemeenschap met Hem waardoor we deel mogen uitmaken van Zijn heerlijkheid.

Het is niet onze kracht, het is Zijn kracht. Het is niet ons werk, het is Zijn werk. Het is niet ons evangelie, het is Zijn blijde boodschap van verlossing. En dat mogen we iedereen laten weten. Dit is zoveel meer dan gratis geld of onbeperkte rijkdom, dit is de verlichting van ons leven. Dat moeten we niet geheim houden, dat mag iedereen weten.

This entry was posted in 49 Efeze. Bookmark the permalink.