Het geheimenis

En de engel zei tegen mij: Waarom verwondert u zich? Ik zal u het geheimenis vertellen van de vrouw en van het beest dat haar draagt, dat de zeven koppen heeft en de tien horens. (Openbaring17:7)

Nu komt er een vrij lange beschrijving over het lot van de vrouw en het beest. Profetisch krijgt Johannes te zien wat er staat te gebeuren met deze vrouw en het beest. Het beeld van de vrouw en het beest spreekt in het geheel over machten of leiders op aarde.

8 Het beest dat u gezien hebt, was en is niet; en het zal opkomen uit de afgrond en naar het verderf gaan. En zij die op de aarde wonen,  van wie niet vanaf de grondlegging van de wereld de naam geschreven staat in het boek des levens, zullen zich verwonderen als zij het beest zien, dat was en niet is, hoewel het er toch is. 9 Hier blijkt het verstand  dat wijsheid heeft.  De zeven koppen zijn zeven bergen, waarop de vrouw zit. (Openbaring 17:8,9)

Het beest is een markant figuur waar de wereld zich over zal verwonderen. In vers 9 staat dat dit het verschil is in wijsheid. Het verschil tussen de mensen die zich verwonderen over het beest en de mensen die geschreven staan in boek des levens. Laat dit ook ons verschil zijn, laten wij deze woorden tot ons nemen en er naar handelen.

14 Zij zullen oorlog voeren tegen het Lam, maar het Lam – want Heere der heren is Hij en Koning der koningen – zal hen overwinnen, en zij die samen met Hem zijn, geroepenen, uitverkorenen en gelovigen. (Openbaring 17:14)

Vers 10-13 beschrijft verschillende koningen en leiders. Alles draait om de leiding van de wereld, zij die de macht hebben in de wereld. De details die beschreven worden over deze koningen durf ik nog niet te plaatsen, maar het is goed om alert te zijn. Zoals ik al eerder heb geschreven, moeten we niet denken dat het allemaal komt wanneer wij er niet meer zijn, het is nu al bezig.

Het beest dat alle macht zal ontvangen van de koningen op aarde, zal de wereld leidden in een gevecht tegen het Lam. En dan komen wij er ook aan te pas. Want onze plaats is dan met het Lam, of we nu al overleden zijn of niet. En samen met het Lam zullen wij overwinnen.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.