De wet

17 Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om die af te schaffen, maar te vervullen. 18 Want, voorwaar, Ik zeg u:  Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota of één tittel van de Wet voorbijgaan, totdat het alles geschied is. (Matheus 5:17,18)

Hoe wil Jezus de wet vervullen? In Zijn eigen leven?

Sommige stromingen hebben de wet van het oude testament helemaal opgegeven, andere benadrukken dat wij in zekere mate de wet nog steeds moeten houden. Maar waar iedereen het wel over eens is, is de genade van God. Het is allemaal een cadeautje van God dat wij ondanks onze zonden in de hemel mogen komen.

Maar zou de God die Jezus naar de aarde zond een andere God zijn dan de God van Israël? Zou God nu opeens niet meer van ons verlangen dat wij een perfect leven hebben? Als we de verzen in Matheus 5 zo interpreteren dat Jezus in Zijn eigen leven de wet en de profeten heeft vervuld waardoor wij er van ‘verlost’ zijn, dan hebben wij inderdaad een andere God.

Maar als we verder lezen dan moeten we er wel van overtuigd zijn dat dit niet de juiste betekenis is. Jezus vervulde de wet niet door Zijn offer aan het kruis voor ons, zodat wij er dan van verlost zijn. Jezus kwam om de wet te laten vervullen in de praktijk van ons leven.

19   Wie dan een van deze geringste geboden afschaft en de mensen zo onderwijst, zal de geringste genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen; maar wie ze doet en onderwijst, die zal groot genoemd worden in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Als uw gerechtigheid niet overvloediger is dan die van de schriftgeleerden en de Farizeeën, zult u het Koninkrijk der hemelen beslist niet binnengaan. (Matheus 5:19,20)

Het doel van het leven van Jezus was niet om zoveel mogelijk mensen in de hemel te krijgen. Het doel van het leven van Jezus is dat wij opnieuw geboren kunnen worden in de Geest waardoor wij een nieuw leven mogen hebben. Een leven waarin de wet is vervuld.

De God van het oude testament is altijd dezelfde gebleven. En Jezus benadrukt dat er geen letter van het oude testament voorbij gaat totdat de hemel en de aarde voorbijgaan. Onze gerechtigheid moet zelfs de vroomheid van de meest religieuze man/vrouw overstijgen. Dan, is de wet door Jezus vervuld.

De genade van God is geopenbaard in Jezus, dat wij door Jezus de kracht krijgen om de wet te vervullen. Dit is de liefde van God. De wet en de profeten zijn vervuld met de liefde van God.

This entry was posted in 40 Matheus. Bookmark the permalink.