De hemel open

 15 En de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel, die zeiden: De koninkrijken van de wereld zijn van onze Heere en van Zijn Christus geworden, en Hij zal Koning zijn in alle eeuwigheid. 16 En de vierentwintig ouderlingen, die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God, (Openbaring 11:15,16)

Bij de zevende trompet begint de heerschappij van God over de hele wereld. Deze heerschappij is voor eeuwig. Dit is goed nieuws voor Zijn kinderen, hun gebeden zijn verhoord. De vierentwintig ouderlingen wierpen zich voor God en in hun lofzang leggen ze uit wat er gebeurd.

17 en zeiden: Wij danken U, Heere, God de Almachtige,  Die is en Die was en Die komt, omdat U Uw grote kracht ter hand hebt genomen en Koning geworden bent. 18 En de volken zijn toornig geworden, en Uw toorn is gekomen en daarmee ook het tijdstip voor de doden om geoordeeld te worden, en om het loon te geven aan Uw dienstknechten, de profeten, en aan de heiligen en aan hen die Uw naam vrezen, de kleinen en de groten, en om hen te vernietigen die de aarde vernietigden. (Openbaring 11:17,18)

God heeft plaats genomen op de plaats waar Hij al die tijd had moeten zijn. In grote macht heeft de leiding genomen. De wereld is bedroefd want hun tijd is voorbij. Ze worden boos op God want dit is niet rechtvaardig in hun ogen. Net als een kind dat niet zijn zin krijgt. Maar Gods toorn is rechtvaardig en het moment om de doden te oordelen is nu hier.

Dit is het moment dat de doden zullen opstaan en de mensen die trouw zijn gebleven aan God zullen worden beloond voor hun heilige daden. De mensen voor wie God belangrijker was dan de publieke opinie, zij worden beloond in de liefde van God. Maar degene die de aarde aan het vernietigen waren worden ook beloond.

Hier kunnen we duidelijk zien hoe men denkt over God, als een kind is men boos dat God zomaar de macht heeft genomen. Maar in Zijn toorn is God rechtvaardig en zal Hij iedereen rechtvaardig oordelen.

19 En de tempel van God in de hemel werd  geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel. (Openbaring 11:19) 

Net als op het moment dat Jezus stierf en het voorhangsel scheurde wordt nu werkelijk de hemel geopend en is er een directe lijn tussen de hemel en de aarde. De ark van het verbond is zichtbaar, en de trouw van God aan Zijn beloften bevestigd. Gods macht en liefde wordt geopenbaard en de hemel ende  aarde smelten samen.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.