Wie is Jezus

Hebreeen 1

3 In hem schittert Gods luister, hij is zijn evenbeeld, hij schraagt de schepping met zijn machtig woord; hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, 4 ver verheven boven de engelen omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. (Hebreeen 1:3,4)

Jezus is onze redder maar hoe goed kennen we Hem eigenlijk? Kunnen we Hem net zo goed kennen als de discipelen Hem kende?

Hebreeen begint over de openbaringen van God. God heeft zichzelf openbaart, voorheen door de profeten. Hij heeft tot Zijn volk gesproken door mensen die Hem trouw waren. Maar nu heeft God door Zijn Zoon tot ons gesproken. Het is een nieuwe fase waarin God zichzelf wil openbaren.

Want dat is Zijn verlangen dat wij Hem leren kennen en daardoor op Hem leren vertrouwen. En God is daarin een stap verder gegaan door Zijn Zoon te geven aan ons om ons te openbaren Wie Hij is. Want Jezus is als de Vader, Hij zit aan de rechterzijde van God en regeert met de Vader op deze aarde. Jezus is de ultieme openbaring van God zelf omdat Hij God uitstraalt.

Natuurlijk is deze een brief aan de joden om de grootheid van Jezus te laten zien. Jezus is een met God en God zelf is daarom naar de aarde gekomen om Zijn plan uit te werken. Jezus is naar het kruis gegaan en daarin heeft Hij God geopenbaard, God zelf is naar het kruis gegaan.

In Jezus hebben we Iemand die met ons leeft en ons de Vader zo dichtbij brengt. Jezus zij alle eer en heerlijkheid waardig. Ook zoals in het bijbelboek openbaringen wordt beschreven dat Jezus de enige is die de boekrol kan openen om de toekomst te voleinden. Het is Jezus die voor eeuwig onze Heer.

En dat is niet erg, dat is juist goed, door Zijn Heerschap kunnen wij dicht bij de Vader komen. Door Zijn koningschap mogen we in een koninkrijk leven waarin vrede heerst. Dit is onze Heere Jezus, konden wij alleen maar zien hoeveel wij gezegend zijn met het kennen van Jezus.

De schrijver wil bewijzen dat Jezus meer is dan de engelen, dat Jezus eeuwig leeft en nu klaar is om Zijn koninkrijk eeuwig gestalte geven. Dank U Vader voor deze liefde.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.