Uit de wereld

Johannes 17:6-19

Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor de mensen die u mij hebt gegeven, omdat zij van u zijn (Johannes 17:9)

Dit is het gebed van Jezus vlak voordat Hij naar het kruis zou gaan. Hij heeft hier op de aarde gewandeld om mensen te werven voor Zijn koninkrijk. Mensen die uit deze wereld willen stappen en willen leven voor God in de werkelijkheid van Zijn liefde. Mensen die hun leven willen opgeven zodat God het hen kan geven.

en nu begrijpen ze dat alles wat u mij hebt gegeven, van u komt. Ik heb de woorden die ik van u ontvangen heb aan hen doorgegeven, zij hebben ze aanvaard en nu weten ze echt dat ik van u gekomen ben, en ze geloven dat u mij hebt gezonden. (Johannes 17:7b-8) 

Het geloof omvat ons hele leven, het is niet slechts voor de zondag of er alleen maar om er van overtuigd te zijn dat wij nu naar de hemel gaan. Geloof in Jezus is een leven waarin we aanvaarden dat Jezus naar de aarde is gekomen en Hem helemaal ontvangen in ons leven. Jezus kwam van God om het nieuwe koninkrijk te brengen, een koninkrijk waar we in kunnen leven naar de beloften (woorden) van Jezus.

14 Ik heb hun uw woord gegeven. De wereld haat hen, omdat ze niet bij de wereld horen, zoals ook ik niet bij de wereld hoor. 15 Ik vraag niet of u hen uit de wereld weg wilt nemen, maar of u hen wilt beschermen tegen de duivel. 16 Ze horen niet bij de wereld, zoals ik niet bij de wereld hoor. (Johannes 17:14-16)

De discipelen hebben drie jaar met Jezus gewandeld en in die drie jaar heeft Jezus laten zien en gesproken de woorden van God. Jezus is het woord van God op aarde en Hij heeft ons laten zien hoe wij verlost kunnen worden. Daarom is het zo belangrijk om ons te vullen met Zijn woorden en dat we er naar leven. Het is zo belangrijk dat wij ons leven vormen naar de woorden die in de bijbel staan.

De bijbel is er niet om over te discussieren, de woorden van God zijn er om naar te leven, om naar te verlangen. En dan zal de wereld ons haten en horen we er niet meer bij. Dan zijn we als kerk niet meer relevant voor de wereld. En dat is het moment dat we niet meer in de wereld leven, maar dat we in het koninkrijk der hemelen leven.

We moeten inzien dat er niets in de wereld is waar God ook maar een klein beetje behagen in heeft. Het hart van de wereld is in en in slecht. Daarom moeten we er voor beschermt worden, daarom bid Jezus voor een eenheid met Hem.

11 Ik ben al niet meer in de wereld, ik ga naar u toe, maar zij blijven wel in de wereld. Heilige Vader, bewaar hen door uw naam, de naam die u ook aan mij gegeven hebt, zodat zij één zijn zoals wij één zijn. (Johannes 17:11)

Sommige mensen nemen deze zin alsof wij christenen een moeten zijn. Maar ik ben van mening dat het er om gaat dat wij een zijn met de Vader zoals Jezus een was met de Vader. En daar is voor nodig dat er wij geen enkele link met de wereld hebben, en dat wij heilig om in de aanwezigheid van God te kunnen komen.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.