Hosanna

Lukas 19

35 Zij brachten het vervolgens naar Jezus. En nadat zij hun kleren op het veulen geworpen hadden, zetten zij Jezus daarop. 36 Toen Hij nu verderging, spreidden zij hun kleren onder Hem uit op de weg. 37 Toen Hij reeds dicht bij de helling van de Olijfberg was gekomen, begon de hele menigte van de discipelen zich te verblijden en God met luide stem te loven om alle machtige daden die zij gezien hadden. 38 En zij zeiden: Gezegend is de Koning, Die daar komt in de Naam van de Heere. Vrede in de hemel en heerlijkheid in de hoogste hemelen. (Lukas 19:35-38)

Als goed christen kunnen we niets anders dan onszelf verheugen op het moment dat Jezus terug komt en heel de aarde zal zien Wie Hij is. Wat we in deze verzen zien gebeuren is slechts een voorproefje van het grote moment waarop Hij zal komen als koning. Dit moment is als een profetie, een stellingname waarin Jezus heel duidelijk laat weten Wie Hij is en wat Hij gaat doen.

Als we ons verplaatsen in de mensen die daar om Jezus heen lopen, dan zien we een hoop en verlangen naar de vervulling van Gods beloften. Ze kenden de geschriften van de profeten waarin de komst van een verlosser werd voorzegd. En nu lijken alle stukjes van de puzzel op de plaats te vallen, voor hen ligt de stad Jeruzalem, bij hen is een rabbi die wonderen doet en een evangelie predikt over een hemels koninkrijk en nu hier op een ezel zit. Dit moet het moment zijn.

De menigte lijkt te ontploffen, het is de hoop om verlost te worden van de verdrukker, de hoop om de glorie van de tempel van God weer in volle heerlijkheid te kunnen zien. De vele jaren dat het zo stil was, geen profeten die het woord van God verkondigden, lijken voorbij. God laat weer van Zichzelf horen, zal dan nu de tijd aanbreken dat Hij de geschriften gaat vervullen. Begrijpen wij deze hoop, zien we dat dit meer is dan patriottisme?

Ze zingen alle lof aan God, want ze weten dat dit het moment is waar ze op hebben gewacht. En natuurlijk begrijpen wij dat zij niet helemaal begrepen wat het plan van God was, maar het is de hoop die in hen leeft waar wij van moeten leren. Zouden wij ook zo in aanbidding uitbarsten als wij daar geweest zouden zijn?

Is er hoop in ons leven voor de komst van Jezus, is er deze zelfde verwachting die ons doet zingen? Deze tekst moet ons op de juiste plek zetten. Jezus is de Koning, Hij komt om werkelijk vrede te brengen, Hij is onze hoop in het leven en het sterven. Deze tekst moet ons doen springen van blijdschap. Onze Heere Jezus die als koning het Jeruzalem binnen gaat om vrede en verlossing te brengen.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.