Het koninkrijk der hemelen

Lukas 10

1 En het gebeurde, toen Hij ergens aan het bidden was, dat een van Zijn discipelen tegen Hem zei, toen Hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. 2 Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader, Die in de hemelen zijt. Uw Naam worde geheiligd. Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. 3 Geef ons elke dag ons dagelijks brood. 4 En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan iedereen die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. (Lukas 11:1-4)

Het evangelie dat Jezus verkondigde was niet het evangelie van het kruis. Slechts enkele keren heeft Hij het over Zijn sterven. Het kruis is wel degelijk een onderdeel van het plan dat God heeft, maar het plan is veel groter dan dat. Jezus zal Koning zijn van een nieuw koninkrijk, het koninkrijk der hemelen. En als Jezus het evangelie verkondigt dan heeft Hij het over dit koninkrijk dat gaat komen, een koninkrijk dat niet hier of daar is, maar in ons is.

Een koninkrijk is een plek waar een koning regeert. De koning bepaalt de wetten en regels, de koning is de grote leider. We zien in de geschiedenis van Israël dat de koning alles bepalend is voor het geestelijke niveau van het land. Een koning als David brengt geloof en vrees voor God. Een koning als Achab vernietigt elke verbondenheid met de God van Abraham.

Jezus leert ons bidden voor dit koninkrijk, het koninkrijk dat Jezus verkondigde. Het koninkrijk waar Hij koning is. En dit is het koninkrijk dat wij eerst moeten zoeken. Dit is het koninkrijk waar wij alles voor moeten doen in het leven om het te vinden. En daarom moeten we er in verlangen voor bidden. Laat Uw koninkrijk komen.

Er is een leven als christen waarin we trouw zijn aan de bijbel, naar de kerk gaan en zelfs trouw in geloof bidden tot de Vader. Maar er is ook een christelijk leven dat zo diep verlangt naar alles in God dat al het andere in dit leven onbelangrijk wordt. Een christen die net als David verlangt om in Gods aanwezigheid te zijn, om Zijn schoonheid te mogen zien. Een christen die niet wil stoppen met het bidden: ‘Laat Uw koninkrijk komen.’

Dit gedeelte van het gebed dat Jezus ons leert moet geen routine worden. Dit gedeelte moet ons levensmotto worden. Een verlangen dat uitziet naar een leven waar Jezus alleen regeert als koning. Dit is een gebed dat de werken van satan haat en alleen hoopt op een leven waar Jezus als onze verlosser en koning voor eeuwig regeert.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.