Slechts één ding is nodig

Lukas 10

38 Het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat Hij in een dorp kwam. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving Hem in haar huis. 39 En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar Zijn woord luisterde. 40 Maar Martha was druk bezig met bedienen. Nadat zij erbij was komen staan, zei zij: Heere, trekt U het Zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat zij mij helpt. 41 Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en maakt u druk over veel dingen. 42 Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen, dat niet van haar zal worden afgenomen. (Lukas 10:38-42)

Laten we ons leven eens onder de loep nemen en onszelf vergelijken met Maria. Maria gaf op dat moment niet wat er om haar heen gebeurde. Het enige wat ze wilde horen waren de woorden van Jezus. Ze had een honger en een dorst, zoals zovelen in Israël op dat moment, naar de bevrijdende woorden van Jezus.

Het zijn de woorden van Jezus die geloof geven, het zijn de woorden van Jezus die ons geestelijk leven voeden met kracht en waarheid. En dat is wat Maria wil, ze wil de waarheid van God horen, ze wil weten wat Gods verlangen is.

4 Maar Jezus antwoordde hem: Er staat geschreven dat de mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. (Lukas 4:4)

16 Ik heb nog andere schapen, die niet van deze schaapskooi zijn; ook die moet Ik binnenbrengen, en zij zullen Mijn stem horen en het zal worden één kudde en één Herder. (Johannes 10:16)

Op het moment dat we werkelijk hongerig zijn voor een leven met God zullen wij werkelijk de stem van Jezus horen. Er zijn mensen die de bijbel lezen en zien alleen maar moeilijke woorden of theologie. Er zijn ook mensen die de bijbel lezen en het woord van God horen met hun hart. Dat is Maria die daar zit aan de voeten van Jezus, dat doet het Woord dat vol is van Gods Geest en Gods waarheid met hen die verlangen naar hun Schepper.

Kiezen wij net als Maria dat ene goede deel? Is er voor ons leven ook maar één ding dat echt nodig is? Het vraagt veel van ons, het vraagt alles van ons, maar we krijgen er ook alles voor terug. En als we eenmaal gekozen hebben, kan het ons nooit meer worden afgepakt. Voor altijd zal die vrede en rust in ons hart blijven wonen.

Het is werkelijk een keuze die we moeten maken, willen we werkelijk God leren kennen in ons leven? Alleen als we deze keuze bewust in ons leven maken zal het woord van God ook zo beginnen te leven zoals het in het leven van Maria aan het leven was. Dan kunnen we met Jezus zeggen dat we niet bij brood alleen leven, maar bij het eeuwige Woord van God.

Wees hongerig, zoek en je zult vinden, zit aan de voeten van Jezus. Maak de keuze in je leven, dat er maar één ding belangrijk is en dat is het kennen van God.

This entry was posted in 42 Lukas. Bookmark the permalink.