De volheid

Romeinen 11

23 En ook zij zullen, als zij niet in het ongeloof blijven, geënt worden, want God is machtig hen opnieuw te enten. 24 Want als u afgehouwen bent uit de olijfboom die van nature wild was, en tegen de natuur in op de tamme olijfboom geënt bent, hoeveel te meer zullen zij die natuurlijke takken zijn, geënt worden op hun eigen olijfboom. 25 Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Israël is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan. 26 En zo zal heel Israël zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Jakob. (Romeinen 11:23-26)

Wat een heerlijke boodschap voor het volk Israël. Een toekomst waarin Israël nog steeds een centrale plek heeft in Gods plan. Niet op basis van etnische afkomst, maar op basis van geloof en vertrouwen in hun God. Want het joodse volk probeert nog steeds vertrouwen te vinden in dezelfde God als die Jezus naar de aarde heeft gestuurd.

God heeft Zich niet afgewend van Zijn volk, maar heeft hen ‘gebruikt’ om zo de volheid van de heidenen te laten ingaan in het nieuwe koninkrijk dat Jezus naar de aarde heeft gebracht.

Soms denken we zo sterk in hokjes wat betreft religies en denominaties. Maar we moeten ons realiseren dat God zo niet kijkt. Een moslim die met een oprecht hart de Schepper van hemel en aarde zoekt zal God niet afwijzen omdat hij moslim is. God zal naar hem luisteren en hem de waarheid van Jezus Christus openbaren. En zo is het ook met de joden, en daar zal het zelfs nog sterker zo zijn. Want Jezus is uit hen geboren, Hij is de Zoon van de God die zij vanaf Abraham Hem hebben proberen te dienen.

Het is nog niet voorbij voor Israël en het is ook nog niet voorbij voor ons de heidenen. De weg is nog steeds open om in te gaan, om geënt te worden in die boom die God met Abraham heeft geplant. Maar de tijd komt dat ook het volk Israël gaat inzien dat Jezus uit hen is gekomen en werkelijk door God is gestuurd. En dat is tegelijk ook het moment dat de volheid van de heidenen daar is.

Laten we bidden voor de volheid van de heidenen en laten we bidden voor de redding van het volk Israël. Want dat is tegelijk bidden voor het plan van God dat dan zijn volheid zal bereiken. Laten we in ons gebed en in onze wandel hier op hopen en vertrouwen. Laat dit onze focus zijn in het leven. Gods plan volmaakt, de wederkomst van Jezus naar Jeruzalem. Voor het volk Israël en voor de heidenen die hun vertrouwen in God hebben gelegd.

This entry was posted in 43 Johannes. Bookmark the permalink.