Het werk van Jezus

1 Johannes 3

8 Wie de zonde doet, is uit de duivel; want de duivel zondigt vanaf het begin. Hiertoe is de Zoon van God -geopenbaard, dat Hij de werken van de duivel verbreken zou. (1 Johannes 3:8)

Deze overdenking wil ik richten op het tweede gedeelte van dit vers. Jezus is geopenbaard, is gekomen, om de werken van de duivel te verbreken.

Deze woorden in zichzelf moeten de werken van de duivel al kunnen neerhalen. Jezus kwam om het werk van de duivel te verbreken, te vernietigen. Jezus kwam om de waarheid te openbaren, daar waar de duivel de macht heeft gegrepen door zijn leugens.

4 De wapens van onze strijd zijn immers niet vleselijk, maar krachtig door God, tot afbraak van bolwerken. 5 Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus, (2 Korinthe 10:4-5)

De duivel begon bij Eva met de leugen om de kennis van God te vervagen. De duivel wil niet dat wij God kennen zoals Hij werkelijk is. Alleen dan heeft hij macht, macht omdat wij in onwetendheid leven en hij onze leidsman wordt. De duivel leidt ons verder van God, totdat wij helemaal niets meer met onze schepper te maken willen hebben.

Jezus is geopenbaard aan de wereld om de werken van de duivel te verbreken. Want daar waar de waarheid wordt geopenbaard, waar het licht gaat schijnen, moet de duisternis wijken en kan de leugen niet bestaan. Alle valse redeneringen die zich verheffen tegen de kennis van God moeten verbroken worden door de waarheid die Jezus aan ons openbaart.

En daar waar zonde regeert, daar regeert de leugen van de duivel. Maar daar waar Jezus wordt geopenbaard, daar kan geen zonde bestaan, daar regeert de waarheid, de kennis van God.

De bolwerken waar Paulus over spreekt zijn geen super-geestelijke krachten, die we moeten neerhalen met super-geestelijk gebed. De bolwerken zijn een manier van denken dat moet veranderen. Dit kunnen culturele leugens zijn, dit kunnen persoonlijke bolwerken zijn van boosheid of leugen, maar het zijn leugens en zonden die ons weghalen van de waarheid en kennis van God.

En als wij deze bolwerken neer willen halen moeten we verlangen naar de openbaring van Jezus in ons leven of in de levens van de mensen om ons heen. Ons gebed is er op gericht dat wij met een nederig hart verlangen naar de openbaring van Jezus in de kracht van Heilige Geest en de verlossing van de leugen. Dat is wat Jezus kwam doen, de leugen van de zonde vernietigen in ons leven.

This entry was posted in 62 1 Johannes. Bookmark the permalink.