Kostbaar bloed

17 En als u Hem als Vader aanroept Die zonder aanzien des persoons naar ieders werk oordeelt, wandel dan in de vreze des Heeren, gedurende de tijd van uw vreemdelingschap, 18 in de wetenschap dat u niet met vergankelijke dingen, zilver of goud, vrijgekocht bent van uw zinloze levenswandel, die u door de vaderen overgeleverd is, 19 maar met het kostbaar bloed van Christus, als van een smetteloos en onbevlekt Lam. (1 Petrus 1:17-19)

Petrus laat ons zien dat als we in een bepaalde relatie tot God komen we ook gaan wandelen in de vreze des Heeren. Als wij de rol nemen als kinderen van de Vader in de hemel mogen we wandelen naar Zijn verlangens. We willen de Vader laten zien hoeveel we van Hem houden.

Hij is onze Vader die ons uit een zinloos leven heeft getrokken door Zijn eerstgeboren Zoon Jezus te geven als voorbeeld en offer. Jezus is de perfecte Zoon van de Vader in Wie Hij Zich verheugd, maar tegelijk is het ook Zijn verlangen om ons zo te zien.

17 En zie een stem uit de hemelen zei:  Dit is Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb! (Matheus 3:17)

Wij mogen God als onze Vader aanroepen. Petrus heeft dit geleerd van Jezus en we kunnen het duidelijk zien in het gebed dat Jezus de discipelen leerde. Petrus heeft God leren kennen als de Vader bij Wie hij mag wonen en zijn. Hij is de Vader die voor ons zorgt en ons wijsheid geeft.

Als wij weten dat Hij onze Vader is en dat wij vrijgekocht zijn door het kostbare bloed van Jezus dan wandelen wij in de vreze van de Heere. Wat een leven mogen wij hebben dat wij de kinderen zijn van de Vader in de hemel. Wat een God hebben wij dat wij vrijgekocht zijn door het offer van Zijn dierbare Zoon Jezus Christus.

Dank U Vader in hemel dat U zo om ons geeft en nog steeds onze Vader wil zijn. Dank U Heere Jezus dat U alles heeft opgegeven voor ons. DANK U.

This entry was posted in 40 Matheus, 60 1 Petrus. Bookmark the permalink.