Jezus komt als…

11 En ik zag de hemel geopend, en zie,  een wit paard, en Hij Die daarop zat, werd getrouw en waarachtig genoemd. En Hij oordeelt en voert oorlog in gerechtigheid. (Openbaring 19:11)

Als Jezus komt dan zullen we een hele andere Jezus zien dan we gewend zijn van Zijn eerste 30+ jaar hier op aarde. Van Zijn tijd hier op aarde komt het moment dat Hij de tempel schoon veegt het dichtst bij Zijn terugkomst. Jezus zal komen als een koning, een heerser die Zijn vijanden uit de weg zal ruimen om de aarde klaar te maken voor de komst van Zijn Vader.

Jezus zit op een paard dat getrouw en waarachtig wordt genoemd. Dit staat in contrast met de heersers van deze wereld. De motivaties om te regeren zijn niet zuiver, ze zijn niet rechtvaardig. Maar Jezus zal komen als een heerser die getrouw en waarachtig is. Hij is niet gekozen door democratie maar zal heersen als een koning voor de mensen.

12 En Zijn ogen waren  als een vuurvlam en op Zijn hoofd waren vele diademen. Hij had een naam, die opgeschreven was, en die niemand kent dan Hijzelf. 13 En Hij was bekleed met een  in bloed gedoopt bovenkleed, en Zijn naam luidt:  Het Woord van God. (Openbaring 19:12-13)

Jezus weet Wie Hij is, Hij weet Zijn positie, Hij weet Wie Hij is in God. En Hij komt als een heerser die Zijn vijanden vertrapt. Het wordt een bloedige strijd, maar een ongelijke strijd. Jezus komt met het leger waar Hij om had kunnen vragen in de tuin van Getsemane.

16 Er stond op Zijn bovenkleed en op Zijn dij deze naam geschreven:  Koning der koningen en Heere der heren. (Openbaring 19:16)

Jezus wordt werkelijk geopenbaard als de Koningen der koningen en de Heer der heren. Hij zal werkelijk regeren, en met geweld zijn heerschappij over de hele aarde uitbreiden. Hij zal met een ijzeren staf de wereld leiden voor het aangezicht van Zijn Vader.

17 En ik zag één engel dicht bij de zon staan, en hij riep met luide stem naar alle vogels die hoog aan de hemel vlogen: Kom en verzamel u voor het avondmaal van de grote God, 18 om te eten vlees van koningen, en vlees van oversten over duizend, en vlees van machtigen, en vlees van paarden en van hen die daarop zitten, en vlees van alle vrijen en van slaven, kleinen en groten. (Openbaring 19:17-18)

Wij moeten geen medelijden hebben met die miljoenen mensen die hun oordeel zullen krijgen. Het is niet zielig, het is een rechtvaardig oordeel wat men zal krijgen. Men heeft zich openlijk tegen God gekeerd en openlijk zullen zij worden geoordeeld. Wij moeten realiseren dat de volken zich hebben verzameld rond Jeruzalem om openlijk tegen God te vechten, dit is hun keuze.

Wij moeten ons realiseren dat Jezus rechtvaardig is en Hij komt om de wereld schoon te vegen van alle onreinheid. Hij komt als een heerser die recht heeft op Zijn schepping. Hij is goed en waarachtig.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.