Openbaring van Johannes

(Ik ga weer verder met het bijbel Openbaring)

4 Johannes aan de zeven gemeenten die in Asia zijn: genade zij u en vrede, van Hem  Die is en Die was en Die komt, en van de zeven Geesten, Die voor Zijn troon zijn, 5 en van Jezus Christus,  Die de getrouwe Getuige is,  de Eerstgeborene uit de doden en de Vorst van de koningen der aarde, Hem Die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft  in Zijn bloed, 6 en Die ons gemaakt heeft  tot koningen  en priesters voor God en Zijn Vader, Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. (Openbaring 1:4-6)

Na het bestuderen van de eerste 14 hoofdstukken van dit bijbel boek begrijpen we het begin ook een stuk beter. Johannes schrijft deze aanhef nadat hij alles van het visioen had gezien. Waarschijnlijk had Johannes zo’n aanhef niet gebruikt als hij het visioen niet had gezien.

In de aanhef wil hij God beschrijven, zoals dat in de meeste brieven in het Nieuwe Testament gebeurd. Maar na zo’n visioen heeft hij zoveel van God gezien dat het moeilijk is om dat in een paar woorden te beschrijven. Door het visioen is Johannes anders gaan kijken naar de Vader en Jezus.

En dat moet dit visioen ook met ons doen, het moet onze kijk op de werkelijkheid veranderen. De baby Jezus moet de Koning Jezus worden die ons heeft vrijgekocht met Zijn kostbaar bloed. Wij moeten niet langer christenen zijn, maar priesters en koningen voor God onze Vader.

3   Zalig is hij die leest en zijn zij die horen de woorden van de profetie, en die in acht nemen wat daarin geschreven staat,  want de tijd is nabij. (Openbaring 1:3)

Deze profetie (openbaring) moet onze daden en onze kijk op het leven veranderen. Als wij met andere ogen naar Jezus kijken zoals in dit bijbel boek wordt beschreven, zullen wij met ons hart meer op God gericht zijn dan dat we gericht zijn op de wereld. Daarom is dit bijbel boek een zegening voor de mensen die het horen en er naar luisteren.

7 Zie,  Hij komt met de wolken, en elk oog zal Hem zien, ook zij  die Hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over Hem bedrijven. Ja, amen. (Openbaring 1:7)

Het hoogste wat we in dit leven kunnen bereiken is Hem leren kennen. En als Hij komt zal Hij Zich openbaren aan de wereld, maar wij kennen Hem al.

This entry was posted in 66 Openbaring. Bookmark the permalink.