Wat zonden moeten doen

Psalm 38

1 Een psalm van David, om te doen gedenken.
2 HEERE, straf mij niet in Uw grote toorn,
bestraf mij niet in Uw grimmigheid.
3 Want Uw pijlen zijn in mij gedrongen,
Uw hand is op mij neergekomen.
4 Er is niets gezonds aan mijn lichaam door Uw gramschap,
er is geen vrede in mijn beenderen vanwege mijn zonde.
5 Want mijn ongerechtigheden gaan mij boven het hoofd,
als een zware last zijn zij mij te zwaar geworden.
(Psalm 38:1-5)

Ook na het kruis moet dit nog steeds een realiteit zijn. Misschien schrikken we van deze verzen en denken we dat het kruis deze verzen buitenspel hebben gezet, maar niets is minder waar. Het kruis is juist het grote bewijs hoezeer God de zonden haat. Hij wil er absoluut niets mee te maken hebben. Hij keek zelfs weg op het moment dat Jezus daar hing als offer voor onze zonden.

Het gevoel dat David hier heeft is een oprecht gevoel is een verlangen naar de verlossing van de zonden. Want David kan niet zonder de aanwezigheid van de Vader, Hij wil onder Zijn vleugels schuilen. En deze twee gedachten gaan altijd samen. Zonden verwijderen ons van de aanwezigheid van God, leven in Zijn genade brengt ons dichtbij.

Ook in het nieuwe testament is dit nog steeds het geval. Paulus heeft het over het uitblussen van de Heilige Geest. En dat doen we als we het vlees de ruimte geven in ons leven. Het doel van het kruis is om ons te verlossen van de zonden, het werk van Jezus wil ons leven helemaal veranderen. Niet alleen van buiten door het afwassen van de zonden, maar juist van binnen door ons te reinigen van de zonden.

En daarom moeten deze verzen ook in ons leven werkelijkheid worden. We moet ziek worden van de zonden die wij doen, we moeten wanhopig verlangen naar de genade van God omdat we de zonden in ons leven haten. Het is tijd dat de christenen dit gaan ervaren, de fysieke pijn door de afwezigheid van God. We moeten zonden haten, niet omdat we daardoor vromer worden, maar omdat we dan Gods verlangen werkelijkheid zullen zien worden in ons leven.

Er is vergeving, er is bevrijding, maar dat vraagt van ons wel dezelfde haat tegen de zonden in ons leven als de haat tegen de zonden die Jezus liet zien aan het kruis. Wij kunnen niet zonder Gods aanwezigheid, we hebben Hem nodig.

This entry was posted in 19 Psalmen. Bookmark the permalink.