Een schoon geweten

Hebreeen 9:1-14

Op dat moment scheurde in de tempel het voorhangsel van boven tot onder in tweeën, en de aarde beefde en de rotsen spleten. (Matheus 27:51)

God heeft het heel duidelijk gemaakt, waar voorheen de weg naar het heilige der heilige was bezaaid met obstakels, is nu zelfs het voorhangsel gescheurd voor ons om binnen te gaan. In het oude testament moest er zoveel gebeuren voordat men het heilige der heilige binnen kon gaan en maar een keer per jaar. Nu kunnen wij vrijmoedig binnen gaan.

De diepte van deze woorden, de kracht van het werk van Jezus moet in ons hart leven. Het is niet moeilijk, maar we moeten er open voor staan dat God deze weg is gegaan en geen andere.

9 Dit alles is een zinnebeeld voor de huidige tijd: er worden daar gaven en offers gebracht die het geweten van degenen die ze opdragen niet tot volmaakte zuiverheid kunnen brengen; (Hebreeen 9:9)

Sommige mensen leven net als in dit vers. Ja we zijn ‘gelovig’ maar we voelen ons nog steeds schuldig, we hebben nooit een schoon geweten. Het avondmaal is voor deze mensen eerder een last dan vreugde. Ook gebed leeft bij deze mensen niet zo. Het bestaat eigenlijk alleen maar uit de boodschap voor God dat ze heel slecht zijn (alsof God dat niet wist). Ze bidden eigenlijk alleen op het voorhof bij het brandoffer altaar, ze komen met hun zonden voor God.

Andere mensen bidden ook alleen maar op het voorhof omdat ze denken dat ze genoeg geofferd hebben. Jezus is voor hun zonden gestorven en dat is meer dan genoeg voor de zonden uit het verleden en de zonden van de toekomst. Ze hebben wel een vrij geweten, maar niet door de Geest maar door mensenlijke redenatie. Jezus is voor ons gestorven, dus het komt wel goed.

13 Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, 14 hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, die dankzij de eeuwige Geest zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God? (Hebreeen 9:13,14)

De werkelijke reiniging van ons geweten gebeurt namelijk niet half maar compleet. De werkelijke reiniging is in Jezus zodat wij het heilige der heilige in kunnen gaan. Zolang wij nog in het voorhof blijven leven zijn we net als de Israelieten. Maar als wij werkelijk worden gereinigd van onze zondige daden dan mogen we in dienst treden van de almachtige levende God.

Werkelijk een schoon geweten kunnen we alleen ontvangen als we met Jezus het Heilige der Heilige binnen gaan. En deze mensen hebben een werkelijk gebedsleven. Zij durven elke dag zonder schroom voor de troon van God te komen. Zij zijn vrij van de beschuldigingen van de duivel omdat zij aan de voeten van Jezus liggen.

This entry was posted in 58 Hebreeen. Bookmark the permalink.